Manusi barbati
Subiectul anterior · Subiectul urmator
veroniquero
Scris: Monday, December 1, 2008 9:18 PM
Nivel: Guest

Inregistrat: 2/12/2006
Mesaje: 13
buna! am nevoie de o traducere la modelul acesta
Basic Formula For Knitting Mittens
Designed by Kathi Heuberger

This mitten formula allows you to knit any size mitten at any gauge. The Magic Loop Method was used to knit this pattern but it is easy to adapt it to either double points or 2 circulars.
Please, take the time to read through these instructions before beginning to knit. If you have questions resolve them before starting the project.
Materials used in knitting sample:
1 skein of sport weight alpaca, approximately 100 grams; 9 wraps per inch with two strands
1 pair of Size 5 US (3.75 mm) circular needles 24" or longer for Magic Loop Method
Gauge on sample mitten was 5 stitches = 1" working in St st on circular needles; you and your yarn and needles will determine gauge.
Knitter's tips:
1. The gauge is the key to making the formula work for the individual knitter. Choose the yarn and needle size that will give you the density that you want.
2. Measure the wrist at just below the palm.
3. Formula: Gauge x wrist circumference plus 4 = number of sts to cast on; adjust this number so that it is divisible by 4 for the 2x2 ribbing used in the cuff.
4. When knitting the thumb, you will knit to the middle of the thumb nail and then decrease.
5. The length of the mitten is determined by working until you reach the tip of the little finger and then begin decreasing.
6. Gusset information: When the number of cast on sts is changed you will adjust for right and left mitten as follows: the left mitten will be worked until 4 sts remain on the 1st needle (the 1st needle holds half of cast on sts), place marker (pm), right increase, knit 2, pm, knit remaining sts in round. The instructions for the right mitten remain the same.
Techniques used in knitting this pattern:
1. Slip, slip, knit (abbreviated SSK): Slip the first st as if to knit, and then slip the next st as if to knit. Insert the left needle into the front of both slipped sts and knit them together. This decrease will slant to the left.
2. Invisible increases used in the gusset:
Right increase - Insert the right needle from the front into the side of the st below the next st on the left needle and knit it.
Left increase - Insert the left needle from the back into the side of the st 2 rows below the st on the right needle, pull it up and knit into the back loop.
Instructions
Cast on 36 sts (adjust to fit using formula) and join, being careful not to twist.
Knit 2, purl 2 (2x2 ribbing) for 4" from the cast on edge.
Leave the tail of the cast on yarn to serve as a round marker.
Knit 8 more rounds.
Gusset
Increase rounds: 1, 3, 5, 7, 9, and 11 - 14 sts between markers after round 11.
Knit only rounds: 2, 4, 6, 8, 10, and 12.
Left mitten
Knit 14 (when cast on number changes you must adjust this number; see gusset information), place marker, right increase, knit 2, left increase, place marker, knit to end of round.
Additional rounds - knit 14, slip marker, right increase, knit until the next marker, left increase, slip marker, knit to end of round.
Right mitten
Knit 2, place marker, right increase, knit 2, left increase, place marker, knit to end of round.
Additional rounds - knit 2, slip marker, right increase, knit until the next marker, left increase, slip marker, knit to end of round.
Divide for thumb
Round 13: Knit to marker, remove marker, place sts just worked onto a holder, knit 14 sts for thumb.
Continue to work the 14 thumb sts back and forth in St st (knit 1 row, purl 1 row) for 10 rows or until the middle of the thumbnail, ending with a purl row.
Decrease round for thumb
K2tog across - 7 sts remain.
Cut yarn leaving a 14" tail. Thread tail onto a tapestry needle and weave through remaining sts, pull firmly, and then sew thumb seam.
Top of mitten
With the RS facing put sts from holder back onto the right needle, then pick up 1 st from the thumb seam, knit remaining sts in the round - 35 sts on needles.
Continue to work in St st until piece measures 10" from the cast on edge or the tip of the little finger.
Decrease rounds
With the Magic Loop Method the sts are divided onto 2 needles.
You will work the decrease on each needle decreasing 4 sts per round. Work 6 rounds.
Rounds 1, 2, 3, 4, 5, 6: Knit 1, SSK, knit until 3 sts remain, then k2tog, knit 1.
Repeat on the other needle. You are decreasing 4 sts per round.
Cut yarn leaving a 14" tail. Place tail on tapestry needle, weave through remaining sts twice, pull firmly, knot, and weave in ends.
veroniquero
Scris: Monday, December 1, 2008 9:46 PM
Nivel: Guest

Inregistrat: 2/12/2006
Mesaje: 13

mai am un model asemanator

Men's Mittens

REQUIREMENTS:
YARN: 4-ounces of Knitting Worsted.
NEEDLES: 1-pr. #4 needles for large size or for the medium use #3 Single Pointed.
Starting at the cuff, with the #4 needles cast on 48 sts and work in ribbing of k 2 sts; purl 2 sts for 3 inches. Then k 1 row, p 1 row for 6 rows, end with a purl row.
THUMB INCREASES: 1st inc: K 22 sts; inc. in next st; k 2; inc. in next st; k 22 sts. Purl 1 row, knit 1 row, purl 1 row.
2nd inc: K 22 sts; inc. in next st; k 4; inc. in next st; k 22 sts. P 1 row; k 1 row; p 1 row.
3rd inc: K 22 sts; inc. in next st; k 6; inc. in next st; k 22 sts. P 1 row; k 1 row; p 1 row.
4th inc: K 22 sts; inc. in next st; k 8; inc. in next st; k 22 sts. P 1 row; k 1 row; p 1 row.
5th inc: K 22 sts; inc. in next st; k 10; inc. in next st; k 22 sts. P 1 row; k 1 row; p 1 row.
THUMB SEPARATION: K 22 sts; place onto a stitch holder; k 14 sts, leave on the needle; place the remaining sts onto second stitch holder. Cast on 2 sts at the end of the 14 sts; turn and purl across, cast on 2 sts. Now work in stockinette stitch on these 18 sts for 2 ¾ inches.
1st dec: * K 2 sts tog., k 4, repeat from * across row. Purl across next row.
2nd dec: * K 2 sts tog., k 3; repeat from * across row. Purl across next row.
3rd dec: K 2 sts together across the row. Break the yarn, leaving 8 inches. Draw thru the remaining sts tightly and fasten off on the wrong side. Sew up the thumb.
Place the sts off the first st holder back onto the needle; tie yarn in the first st; pick up and knit 4 sts along the thumb; knit the sts off the 2nd st holder. Work on these sts until the piece measures 4 inches above the thumb.
TIP DECREASES: 1st dec: * Knit 4 sts; k 2 sts tog.; repeat from * across row. P 1 row, k 1 row, p 1 row.
2nd dec: * K 3 sts; k 2 sts tog.; repeat from * across row. P 1 row, k 1 row, p 1 row.
3rd dec: * K 2 sts; k 2 sts tog.; repeat from * across row. Purl 1 row.
4th dec: * K 1 st; knit 2 sts tog.; repeat from * across row. Purl 1 row.
Last dec: K 2 sts together across the row. Break yarn leaving 14 inches. Draw thru the remaining sts and fasten tightly on the wrong side. Sew up the side of the mitten.
MAKE THE OTHER MITTEN THE SAME WAY.


ziukarika
Scris: Monday, December 8, 2008 2:24 PM
Avatar
Nivel
Nivel: Membru

Inregistrat: 11/27/2008
Mesaje: 70
^jasmin^
Scris: Monday, December 8, 2008 4:50 PM
Nivel
Nivel: Membru

Inregistrat: 5/5/2007
Mesaje: 28
tradus cu google translator. Se poate ca nu totul e tradus exact cum trebuie. Am corectat putin la inceput.

Aceasta formula de labe va permite de a lega orice dimensiune manusa de box la orice ecartament. The Magic Bucla Metoda a fost folosit pentru a lega acest model, dar este usor sa se adapteze, fie sa-l dublu sau 2 puncte circulare.
Va rugam, faceti timp pentru a citi aceste instructiuni înainte de a începe sa împleti. Daca aveti întrebari rezolva-le înainte de a începe acest proiect.
Materiale utilizate în tricotare esantion:
1 scul sportului greutate alpaca, de aproximativ 100 de grame; 1 pereche de 5 Dimensiune SUA (3.75 mm) circulare ace 24 " lunjime sau mai mult pentru Magic Bucla Metoda
Ecartament pe labe esantion a fost de 5 ocii = 1 "de lucru în St st pe ace circulare; dvs. si de fire textile si de ace va determina ecartament.

Sfaturi:
1. Etalon este cheia de la formula de luare de lucru pentru fiecare.
Alegeti dimensiunea ac si ata, care va da de densitate pe care îl doriti.
2. Luati Masura de carp supt palma.
3. Formula: Ecartament X carp circumferinta plus 4 = numarul de STS de urcat pe ac; ajusta acest numar, astfel încât sa fie divizibil cu 4 este pentru 2x2 ribbing utilizate în palma.
4. Când lucrati degetul mare, lucrati pina la mijloc de unghii si apoi scadere.
5. Lungimea concediat este determinata de lucru pâna când ajungeti în vârful de la degetul mic si apoi începe descrescatoare.
6. Clin de informatii: Când numarul de turnat pe STS este modificata va ajusta pentru dreptul de mâini si de stânga, dupa cum urmeaza: în stânga manusa de box va fi lucrat pâna la 4 STS ramâne pe 1 ac (1 ac detine jumatate din exprimate pe STS), locul marker (PM), dreptul de crestere, încrunta 2, pm, încrunta STS ramase în runda. Instructiunile pentru dreptul de labe ramâne acelasi.

Tehnici de tricotare folosite în acest model:
1. Alunecare, alunecare, lega (abreviat SSK): Slip primul st ca si cum de a lega, apoi aluneca pe lânga st ca si cum de a se lega. Introduceti acul în stânga fata de ambele alunecat STS si le lega împreuna. Aceasta scadere va înclina spre stânga.
2. Invizibil cresteri utilizate în clin:
Dreptul de crestere - dreptul de Introduceti acul de la fata în partea laterala a st de mai jos de lânga St din stânga acul si lega-o.
Stânga crestere - Introduceti acul de la stânga la spate în partea laterala a st 2 rânduri de mai jos de pe dreapta de decembrie ac, în sus si trageti-l împleti în bucla la spate.
Instructiuni
Distributia pe STS 36 (ajusta pentru a se potrivi cu ajutorul formulei) si de a se alatura, având grija sa nu pofta de mâncare.
Încrunta 2, cu fir 2 (2x2 ribbing) pentru 4 "de la exprimate pe margine.
Pleaca de la coada de la exprimate pe fire de a servi ca un marker rotund.
8 lega mai multe tururi de scrutin.
Clin
Cresterea runde: 1, 3, 5, 7, 9, si 11 - 14 STS între markeri dupa runda 11.
Lega numai runde: 2, 4, 6, 8, 10, si 12.
Stânga manusa de box
Încrunta 14 (atunci când arunca pe numarul de modificari trebuie sa se adapteze acest numar; vedea clin de informatii), locul marker, dreptul de crestere, încrunta 2, stânga crestere, locul marker, se lega la sfârsitul celui de-rotund.
Runde suplimentare - încrunta 14, marcator de joc, dreptul de crestere, încrunta pana la urmatorul marcator, stânga crestere, marker-de joc, pentru a lega sfârsitul rotund.
Dreptul de manusa de box
Încrunta 2, loc marker, dreptul de crestere, încrunta 2, stânga crestere, locul marker, se lega la sfârsitul celui de-rotund.
Runde suplimentare - se lega 2, marker-de joc, dreptul de crestere, încrunta pana la urmatorul marcator, stânga crestere, marker-de joc, pentru a lega sfârsitul rotund.
Divide pentru degetul mare
Runda 13: marker pentru a lega, elimina marker, locul STS a lucrat doar pe un titular, încrunta 14 STS pentru degetul mare.
Sa lucreze în continuare cu degetul mare de 14 STS si mai departe înapoi în St st (încrunta 1 rând, fir 1 rând) timp de 10 de rânduri sau pâna la mijlocul cu pictograme, care se încheie cu un fir rând.
Reducerea rotund pentru deget mare
K2tog peste - 7 STS ramâne.
Taie 14 fire care ies dintr-o "coada. Firul de coada pe un covor ac si pune la cale un complot prin restul de STS, trageti ferm, apoi coase coase degetul mare.
Partea de sus a manusa de box
RS cu care se confrunta cu STS pune înapoi pe titularul de la dreptul de ac, apoi iau 1 st de la degetul mare de sudura, încrunta STS ramase în runda - 35 STS pe ace.
Continua sa lucreze în St st bucata de masuri pâna la 10 "de la marginea sau exprimate de pe vârful de la degetul mic.
Reducerea runde
Cu Magic Bucla Metoda de STS sunt impartite pe 2 ace.
Veti lucra în scadere pe fiecare ac descrescatoare 4 STS pe rotund. Locul de Munca 6 runde.
Runde 1, 2, 3, 4, 5, 6: lega 1, SSK, încrunta pana la 3 ramâne STS, apoi k2tog, lega 1.
Se repeta pe de alta ac. Sunteti descrescatoare 4 STS pe rotund.
Taie 14 fire care ies dintr-o "coada. Locul de pe coada acul tapiserie, pune la cale un complot prin ramase de doua ori pe STS, trageti ferm, de nod, si pune la cale un complot în se termina.
ziukarika
Scris: Friday, December 12, 2008 12:06 PM
Avatar
Nivel
Nivel: Membru

Inregistrat: 11/27/2008
Mesaje: 70
asa am reysit eu sa le facdance ,are cineva altfel?


ziukarika attached the following image(s):
setforom.jpg

ziukarika
Scris: Wednesday, December 17, 2008 8:15 AM
Avatar
Nivel
Nivel: Membru

Inregistrat: 11/27/2008
Mesaje: 70
asa arata pe modelul meu ras


ziukarika attached the following image(s):
dsc01797.jpg

AdrianaC
Scris: Wednesday, December 17, 2008 9:47 AM
Avatar
Nivel: ALBA CA ZAPADA

Inregistrat: 2/12/2006
Mesaje: 17812
veroniquero wrote:
buna! am nevoie de o traducere la modelul acesta
Basic Formula For Knitting Mittens
Designed by Kathi Heuberger

This mitten formula allows you to knit any size mitten at any gauge. The Magic Loop Method was used to knit this pattern but it is easy to adapt it to either double points or 2 circulars.


Aceasta metoda de tricotat pentru manusi va permite sa tricotati orice masura de manusi. Metoda Magic Loop era folosita pentru a tricota acest model, dar este usor sa o adaptati fie pentru punct dublu sau tricotat circular.

Quote:

Please, take the time to read through these instructions before beginning to knit. If you have questions resolve them before starting the project.


Va rugam sa va acordati itmpul necesar pentru a citi instructiunile inainte de a incepe sa tricotati. Daca aveti intrebari, rezolvati-le inainte sa incepeti proiectul.

Quote:

Materials used in knitting sample:
1 skein of sport weight alpaca, approximately 100 grams; 9 wraps per inch with two strands
1 pair of Size 5 US (3.75 mm) circular needles 24" or longer for Magic Loop Method
Gauge on sample mitten was 5 stitches = 1" working in St st on circular needles; you and your yarn and needles will determine gauge.


Materiale folosite la modelul tricotat:
1 scul de sport weight alpaca, cca 100g; 9 ...., 1 pereche de andrele circulare de 3.75 mm, cu lungime fir de 24" sau mai mult pentru metoda Magic Loop. Esantionul pentru manusile de model a fost de 5 ochiuri = 1", lucrand in punct ciorapesc pe andrele circulare. In functie de andrele si firele cu care veti lucra, veti determina singuri esantionul.

Quote:

Knitter's tips:
1. The gauge is the key to making the formula work for the individual knitter. Choose the yarn and needle size that will give you the density that you want.
2. Measure the wrist at just below the palm.
3. Formula: Gauge x wrist circumference plus 4 = number of sts to cast on; adjust this number so that it is divisible by 4 for the 2x2 ribbing used in the cuff.
4. When knitting the thumb, you will knit to the middle of the thumb nail and then decrease.
5. The length of the mitten is determined by working until you reach the tip of the little finger and then begin decreasing.
6. Gusset information: When the number of cast on sts is changed you will adjust for right and left mitten as follows: the left mitten will be worked until 4 sts remain on the 1st needle (the 1st needle holds half of cast on sts), place marker (pm), right increase, knit 2, pm, knit remaining sts in round. The instructions for the right mitten remain the same.


Ponturi:
1. Esantionul este cheia pentru a reusi sa faceti sa functioneze formula de mai jos pentru fiecare in parte. Alegeti firele si andrelele care sa va ofere densitatea dorita.
2. Masurati incheietura chiar sub palma
3. Formula: Circumferinta incheieturii plus 4 = numarul de ochiuri pe care trebuie sa le montati. Ajustati acest numar, astfel incat sa fie in continuare divizibil cu 4, pentru a putea pastra modelul de elastic (2 ochiuri pe fata, 2 ochiuri pe dos).
4. Cand tricotati degetul mare, veti tricota pana la mijlocul unghiei, apoi veti descreste.
5. Lungimea manusilor este determinata lucrand pana cand ajungeti la varful degetului mic, apoi incepeti sa scadeti.
6. Cand modificati numarul de ochiuri pe care le montati, va trebui sa ajustati si manusa stanga si pe cea dreapta dupa cum urmeaza: manusa stanga se va lucra pana cand mai raman 4 ochiuri pe prima andrea (prima andrea pastreaza jumatate din ochiurile montate), plasati un marcaj, crescatura la dreapta, lucrati pe fata 2 ochiuri, lucrati restul de ochiuri in rand. Instructiunile pentru manusa dreapta sunt aceleasi.

Quote:

Techniques used in knitting this pattern:
1. Slip, slip, knit (abbreviated SSK): Slip the first st as if to knit, and then slip the next st as if to knit. Insert the left needle into the front of both slipped sts and knit them together. This decrease will slant to the left.
2. Invisible increases used in the gusset:
Right increase - Insert the right needle from the front into the side of the st below the next st on the left needle and knit it.
Left increase - Insert the left needle from the back into the side of the st 2 rows below the st on the right needle, pull it up and knit into the back loop.


Tehnici folosite pentru tricotarea acestui model:
1. Alunecat, alunecat, lucrat pe fata (SSK): Alunecati primul ochi ca si cum l-ati lucra pe fata, apoi alunecati si urmatorul ochi ca si cum ati lucra pe fata. Introduceti andreaua stanga in fata celor 2 ochiuri alunecate si lucrati-le pe fata, impreuna. Aceasta scazatura va fi spre stanga.

2. Crescaturi invizibile:
Crescatura la dreapta - Introduceti andreaua dreapta din fata in spatele ochiului din randul de mai jos de langa ochiul urmator de pe andreaua stanga si lucrati-l pe fata.
Crescatura la stanga - Introduceti andreaua stanga din spate in fata ochiului aflat cu 2 randuri mai jos de pe andreaua dreapta, ridicati-l si lucrati-l pe fata, prin bucla din spate.


Quote:

Instructions
Cast on 36 sts (adjust to fit using formula) and join, being careful not to twist.
Knit 2, purl 2 (2x2 ribbing) for 4" from the cast on edge.
Leave the tail of the cast on yarn to serve as a round marker.


Instructiuni
Montati 36 ochiuri (ajustati numarul de ochiuri ca sa se potriveasca dvs folosind formula) si uniti, cu atentie, sa nu rasuciti lucrul.
Lucrati un elastic de 2 ochiuri pe fata, 2 ochiuri pe dos, in lungime de 4".
Lasati firul ramas la montaj pentru a servi de marcaj de rand.

Quote:

Knit 8 more rounds.
Gusset
Increase rounds: 1, 3, 5, 7, 9, and 11 - 14 sts between markers after round 11.
Knit only rounds: 2, 4, 6, 8, 10, and 12.
Left mitten
Knit 14 (when cast on number changes you must adjust this number; see gusset information), place marker, right increase, knit 2, left increase, place marker, knit to end of round.
Additional rounds - knit 14, slip marker, right increase, knit until the next marker, left increase, slip marker, knit to end of round.


Lucrati inca 8 randuri .
Randurile de crestere: 1, 3, 5, 7, 9, 11 - 14 ochiuri intre marcaje, dupa randul 11.
Lucrati pe fata numai randurile 2,4,6,8,10,12

Manusa stanga
Lucrati pe fata 14 ochiuri (daca ati modificat numarul de ochiuri montate, va trebui sa modificati si acest numar), plasati marcajul, crescatura la dreapta, lucrati 2 ochiuri pe fata, crescatura la stanga, plasati marcajul, lucrati pe fata pana la sfarsitul randului.
Randuri aditionale - lucrati 14 ochiuri pe fata, alunecati peste marcaj, crescatura la dreapta, lucrati pe fata pana la marcajul urmator, crescatura la stanga, alunecati peste marcaj, lucrati pe fata pana la sfarsitul randului.


Quote:

Right mitten
Knit 2, place marker, right increase, knit 2, left increase, place marker, knit to end of round.
Additional rounds - knit 2, slip marker, right increase, knit until the next marker, left increase, slip marker, knit to end of round.


Manusa dreapta
Lucrati 2 ochiuri pe fata, plasati marcaj, crescatura la dreapta, lucrati 2 ochiuri pe fata, crescatura la stanga, plasati marcaj, lucrati pe fata pana la sfarsitul randului.
Randuri aditionale - lucrati 2 ochiuri pe fata, alunecati peste marcaj, crescatura la dreapta, lucrati pe fata pana la urmatorul marcaj, crescatura la stanga, alunecati peste marcaj, lucrati pe fata pana la sfarsitul randului.

Quote:

Divide for thumb
Round 13: Knit to marker, remove marker, place sts just worked onto a holder, knit 14 sts for thumb.
Continue to work the 14 thumb sts back and forth in St st (knit 1 row, purl 1 row) for 10 rows or until the middle of the thumbnail, ending with a purl row.
Decrease round for thumb
K2tog across - 7 sts remain.
Cut yarn leaving a 14" tail. Thread tail onto a tapestry needle and weave through remaining sts, pull firmly, and then sew thumb seam.


Separati lucrul pentru degetul mare.
Randul 13: Lucrati pe fata pana la marcaj, inlaturati marcajul, plasati ochiurile abia lucrate pe o andrea auxiliara, lucrati 14 ochiuri pe fata pentru degetul mare.
Continuati sa lucrati cele 14 ochiuri pentru degetul mare inainte si inapoi in model ciorapesc (1 rand pe fata, 1 rand pe dos) inca 10 randuri, sau pana la mijlocul degetului mare, incheind cu un rand pe dos.

Randul de scazaturi pentru degetul mare
Lucrati cate 2 ochiuri impreuna - veti ramane cu 7 ochiuri.
Taiati firul, lasand inca 14". Thread tail onto a tapestry needle and weave through remaining sts, pull firmly, and then sew thumb seam.

Quote:

Top of mitten
With the RS facing put sts from holder back onto the right needle, then pick up 1 st from the thumb seam, knit remaining sts in the round - 35 sts on needles.
Continue to work in St st until piece measures 10" from the cast on edge or the tip of the little finger.
Decrease rounds
With the Magic Loop Method the sts are divided onto 2 needles.
You will work the decrease on each needle decreasing 4 sts per round. Work 6 rounds.
Rounds 1, 2, 3, 4, 5, 6: Knit 1, SSK, knit until 3 sts remain, then k2tog, knit 1.
Repeat on the other needle. You are decreasing 4 sts per round.
Cut yarn leaving a 14" tail. Place tail on tapestry needle, weave through remaining sts twice, pull firmly, knot, and weave in ends.
mephalagreen
Scris: Tuesday, January 13, 2009 10:17 AM
Nivel: Guest

Inregistrat: 2/12/2006
Mesaje: 13
Buna, prietenul meu are un cojoc dar e cam scurt la maneci. As vrea sa tricotez niste mansete dar nu stiu ce material sa folosesc. Presupun ca e nevoie de un fir gros, avand in vedere ca e vorba de cojoc. La model m-am gandit deja (2 ochiuri pe fata, 1 ochi pe dos) dar nu stiu dc se potriveste.
Ma poate ajuta cineva cu o informatie?maseluta thankyou
mephalagreen
Scris: Tuesday, January 13, 2009 11:03 AM
Nivel: Guest

Inregistrat: 2/12/2006
Mesaje: 13
puteti sa imi raspundeti si in PM, pentru a nu incarca topicul cu prostioare ras
Utilizatori in acelasi subiect
NU poti posta subiecte noi in acest forum.
NU poti raspunde la subiecte in acest forum.
NU poti sterge postari in acest forum.
Nu poti edita postari in acest forum.
Nu poti crea sondaje in acest forum.
Nu poti vota in sondaj in acest forum.