Admiterea la liceu

Options Admiterea la liceu
Subiectul anterior · Subiectul urmator
mhldvrc
Postat: Thursday, February 4, 2010 1:54 PM

Nivel: Ambasador

Intrat: 10/3/2008
Postari: 517
Locatia: Bucuresti
III. DISCIPLINELE LA CARE SE SUSlINE EVALUAREA NATIONALA
Art. 12. Disciplinele la care se sustin probe pentru Evaluarea nationala pentru elevii clasei a VIII-a sunt urmatoarele:
a) Limba si literatura româna;
b)Limba si literatura materna -pentru elevii apartinând minoritatilor nationale, care au urmat cursurile gimnaziale în limba materna;
c) Matematica.
IV. ELABORAREA SUBIECTELOR
Art. 13. -(1) Subiectele pentru Evaluarea nationala se elaboreaza în cadrul Centrului National pentru Curriculum si Evaluare în Învatamântul Preuniversitar, tinând seama de urmatoarele cerinte:
a) sa fie formulate dupa modelul evaluarilor internationale;
b)sa fie formulate clar, precis si în stricta concordanta cu programele pentru Evaluarea nationala;
c) sa aiba un nivel mediu de dificultate;
d)sa permita rezolvarea în 120 de minute.
(2) Modalitatea de transmitere a subiectelor la unitatile de învaNamânt în care se desfasoara Evaluarea nationala va fi reglementata printr-o procedura separata.
(3) Baremul de evaluare si de notare pentru fiecare subiect se elaboreaza în cadrul Centrului National pentru Curriculum si Evaluare în Învatamântul Preuniversitar si se posteaza pe website-ul M.E.C.I., dupa desfasurarea probei.
(4) Elevilor apartinând minoritatilor nationale, care au urmat, conform legii, în limba materna cursurile disciplinelor la care se sustin probe, li se asigura subiectele atât în limba în care au studiat cât si în limba româna.
Art. 14. (1) Subiectele pentru Evaluarea nationala se clasifica în categoria documentelor secret de serviciu, din momentul demararii actiunii de elaborare a acestora si pâna în momentul în care devin publice.
(2) Toate persoanele care intra în contact cu subiectele pentru Evaluarea nationala vor da o declaratie în acest sens.
V. DESFASURAREA EVALUARII NATIONALE
Art. 15. -(1) Salile în care se sustine Evaluarea nationala vor fi, în prealabil, adaptate prin:
a) amenajarea acestora, astfel încât elevii sa fie asezati câte unul în banca, în ordine alfabetica;
b) eliminarea oricaror materiale didactice care i-ar putea influenta pe elevi în elaborarea lucrarilor scrise;
c) afisarea pe usa fiecarei sali a listei nominale cu elevii repartizati în sala respectiva si a prevederilor metodologiei care îi informeaza pe acestia ca patrunderea în sala cu materiale ajutatoare, cumijloace electronice de calcul sau de comunicare, frauda sau tentativa de frauda atrag dupa sine eliminarea din sala si acordarea notei 1 la lucrarea respectiva;
(2) Supravegherea este asigurata, pentru fiecare sala, de doi asistenti, cadre didactice de alta specializare decât cea corespunzatoare disciplinei la care se sustine proba, proveniti din unitatea de învatamânt.
(3) Înaintea intrarii în sali, presedintele comisiei din unitatea de învatamânt instruieste asistentii în legatura cu îndatoririle ce le revin, cu prevederile metodologiei de organizare si desfasurare a Evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a, cu informatiile pe care trebuie sa le furnizeze elevilor aflati în sali.
(4) Asistentii, care intra în sali dupa ce au fost instruiti si au semnat fisa de atributii, primesc din partea presedintelui listele cu numele elevilor, procesul-verbal de predare-primire a lucrarilor scrise, hârtie tipizata pentru lucrari si hârtie stampilata pentru ciorne. Numarul de coli tipizate si numarul de coli pentru ciorne, primite pentru fiecare sala de clasa, vor fi consemnate în procesul-verbal de instruire, care va fi semnat de fiecare asistent în parte si de presedintele comisiei.
(5) Înainte de aducerea subiectelor în sali, asistentii vor explica elevilor modul de desfasurare a Evaluarii nationale si modul de completare a datelor personale pe foaia tipizata. De asemenea, elevii sunt informati ca se interzice patrunderea în sala cu orice fel de lucrari: manuale, dictionare, notite, însemnari etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispozitiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de clasa duce la eliminarea elevului din clasa de catre presedintele comisiei, indiferent daca materialele interzise au fost folosite sau nu, si, dupa caz, la sanctionarea asistentilor.
(6) Elevii se aseaza câte unul în banca, în ordine alfabetica, conform listelor afisate. Fiecare elev primeste o coala de hârtie tipizata, pe care îsi scrie cu majuscule numele, prenumele tatalui, toate prenumele personale, în ordinea în care sunt trecute în actul de identitate si completeaza citet celelalte date de pe coltul ce urmeaza a fi lipit. Coltul colii tipizate va fi lipit, dupa distribuirea subiectelor în sali, numai dupa ce asistentii din sali au verificat completarea corecta a tuturor datelor prevazute si dupa ce acestia semneaza în interiorul portiunii care urmeaza a fi sigilata. Colturile lucrarilor vor fi lipite numai dupa ce elevii au început sa scrie pe foaie rezolvarea subiectelor. Elevii vor primi atâtea coli tipizate si ciorne marcate cu stampila scolii câte le sunt necesare. Acestia vor completa, pe fiecare dintre colile tipizate utilizate, datele personale, în coltul care urmeaza sa fie lipit. Pentru lipirea coltului lucrarii se va folosi lipici sau acelasi tip de etichete autocolante, pentru toti elevii din unitatea de învatamânt;
(7) Dupa anuntarea variantei de subiect extrasa de Comisia NaNionala, se multiplica subiectele în numar egal cu numarul elevilor, urmând ca acestea sa fie distribuite în sali. Comisia din unitatea de învatamânt va lua toate masurile pentru a pregati în mod corespunzator operatia de multiplicare, astfel încât sa fie asigurat în cel mai scurt timp posibil câte un subiect pentru fiecare elev.
(8) Asistentii primesc subiectele multiplicate si secretizate, în plicuri, de la presedinte, sau un membru al comisiei si le distribuie fiecarui elev. La încheierea acestor operatiuni, începe rezolvarea subiectelor de catre elevi. Durata fiecarei probe scrise este de 120 de minute din momentul primirii subiectelor de catre fiecare elev.
(9) Se interzice presedintelui, membrilor comisiei, asistentilor sau delegatilor Comisiei Nationale ori ai comisiei judetene/a municipiului Bucuresti sa dea elevilor indicatii referitoare la rezolvarea subiectelor, sa faca modificari ale subiectelor sau ale baremelor de evaluare si de notare.
(10)Din momentul distribuirii subiectelor, niciun elev nu mai poate intra în sala si niciun elev nu poate parasi sala, decât daca preda lucrarea scrisa si semneaza de predarea acesteia. Elevii care nu se afla în sala în momentul distribuirii subiectelor pierd dreptul de a mai sustine Evaluarea nationala în perioada respectiva. În cazuri exceptionale, daca un elev se simte rau si solicita parasirea temporara a salii, el este însotit de unul dintre asistenti, pâna la înapoierea în sala de clasa. În aceasta situatie timpul alocat rezolvarii subiectelor nu va fi prelungit.
(11)Pentru elaborarea lucrarii scrise, elevii folosesc numai cerneala sau pasta de culoare albastra, iar pentru executarea schemelor si a desenelor folosesc numai creion negru. Pentru proba de la disciplina „Matematica", elevii pot sa utilizeze instrumente de desen. Se interzice folosirea, în timpul probelor, a mijloacelor de calcul. Se folosesc numai colile distribuite de catre asistenti.
(12)Elevii care doresc sa corecteze o greseala taie fiecare rând din pasajul gresit cu o linie orizontala. În cazul în care unii elevi, din diferite motive -corectari numeroase, greseli care ar putea fi interpretate drept semn de recunoastere -doresc sa-si transcrie lucrarea, fara sa depaseasca timpul stabilit, primesc alte coli tipizate. Acest lucru este consemnat de catre asistenti în procesul-verbal de predare-primire a lucrarilor scrise. Colile folosite initial se anuleaza pe loc, mentionându-se pe ele „Anulat" si se semneaza de catre cei doi asistenti.
(13)În timpul desfasurarii Evaluarii nationale, asistentii nu dau elevilor nicio indicatie, nu discuta între ei si nu rezolva subiectele. Unul dintre asistenti sta în fata clasei, celalalt în spatele clasei si nu au alte preocupari în afara de supraveghere.
(14)În timpul desfasurarii Evaluarii nationale, asistentii raspund de asigurarea ordinii si a linistii în sala de clasa, de respectarea de catre elevi a tuturor prevederilor prezentei metodologii. Asistentii au obligatia sa verifice daca elevii au patruns în sala cu materiale interzise prin prezenta metodologie sau cu alte materiale care le-ar permite sau facilita rezolvarea subiectelor si sa ia masurile ce se impun. De asemenea, asistentii nu permit elevilor sa comunice în niciun fel între ei sau cu exteriorul si sesizeaza presedintele comisiei asupra oricarei încalcari a prezentei metodologii.
(15) Eventualele fraude sau tentative de frauda, alte nereguli în desfasurarea Evaluarii nationale, semnalate asistentilor de catre elevi sau sesizate de membrii comisiei, de asistenti sau de catre delegatii Comisiei Nationale ori ai comisiei judetene/ a municipiului Bucuresti, vor fi comunicate imediat presedintelui comisiei. Acesta este obligat sa verifice si sa ia masurile ce se impun conform prezentei metodologii. Aceste situatii sunt consemnate în procese verbale, care se arhiveaza împreuna cu documentele comisiei. Comisia judeteana /a municipiului Bucuresti va fi informata, imediat, despre orice situatie speciala;
(16)În situatia în care, potrivit prevederilor prezentei metodologii, un elev este eliminat din sala, presedintele marcheaza pe lucrare, cu cerneala sau pix rosu, „frauda", pune nota 1 (unu) si semneaza.
(17)În timpul desfasurarii Evaluarii nationale, în salile în care se desfasoara proba scrisa au voie sa intre numai:
a) presedintele si membrii comisiei din unitatea de învaNamânt;
b) persoane delegate de catre Comisia Nationala sau de catre comisia judeteana /a municipiului Bucuresti pentru a controla desfasurarea corecta a Evaluarii nationale.
(18) Dupa ce îsi încheie lucrarile, elevii numeroteaza foile, sub îndrumarea asistentilor, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în coltul din dreapta, indicând pagina curenta si numarul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, daca elevul a scris în total cinci pagini. Se vor numerota toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar câteva rânduri, partea nescrisa fiind barata de catre asistenti. Dupa încheierea numerotarii, elevii predau asistentilor lucrarile si semneaza pentru confirmarea predarii lucrarii si a numarului de pagini.
(19) La primirea lucrarilor, asistentii bareaza spatiile nescrise, verifica numarul de pagini si îl trec în procesele-verbale de predare-primire pe care le semneaza elevii, precum si în rubrica prevazuta pe prima pagina a lucrarii.
(20) La expirarea celor 120 de minute acordate, elevii predau lucrarile în faza în care se afla, fiind interzisa depasirea timpului stabilit. Trei elevi ramân în sala pâna la predarea ultimei lucrari.
(21) Ciornele si lucrarile anulate se strâng separat si se pastreaza în unitatea de învatamânt.
(22) La finalizarea desfasurarii probei, asistentii predau, sub semnatura, lucrarile scrise presedintelui si celorlalti membri ai comisiei. Acestia verifica daca numarul lucrarilor predate corespunde cu numarul semnaturilor din procesul-verbal de predare a lucrarilor scrise, daca numarul de pagini al fiecarei lucrari coincide cu cel înscris pe lucrare si în procesul-verbal si daca spatiile nescrise au fost barate.
Art.16. -Formatul foilor tipizate si modalitatea completarii acestora se stabilesc de catre Comisia Nationala.
mhldvrc
Postat: Thursday, February 4, 2010 1:55 PM

Nivel: Ambasador

Intrat: 10/3/2008
Postari: 517
Locatia: Bucuresti
VI. EVALUAREA LUCRARILOR
Art.17. -(1) Evaluarea fiecarei lucrari se face de catre doi profesori evaluatori din unitatea respectiva de învatamânt, de regula unitate scolara cu personalitate juridica. În cazul în care în unitatea de învatamânt nu exista câte doi profesori la disciplinele la care se sustine Evaluarea nationala pentru elevii clasei a VIII-a, se solicita un cadru didactic din cea mai apropiata unitate de învatamânt.
(2) Evaluarea lucrarilor se face cu respectarea stricta a baremului unic de evaluare si de notare, pe baza unui punctaj pe scara 1-100, acordându-se 90 de puncte pentru raspunsurile corecte si complete si 10 puncte, din oficiu. Dupa evaluare, fiecare profesor stabileste nota prin împartirea la 10 a punctajului obtinut de elev, fara rotunjire si o trece pe lucrare.
(3) În cazul în care diferenta dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, se calculeaza si se trece pe lucrare nota finala, calculata ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori. Aceasta nota este cea care se va lua în calcul pentru media de admitere în clasa a IX-a.
(4) În cazul în care diferenta între notele acordate de catre cei doi profesori din centrul de evaluare, este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectata de alti doi profesori evaluatori, stabiliti de presedintele comisiei si nota acordata de acestia, calculata conform alin. (3), va fi nota finala.
(5) Nota finala se trece pe lucrare si se semneaza de presedintele comisiei din unitatea de învatamânt.
Art. 18. -Desfasurarea activitatii de evaluare:
(1)Activitatea de evaluare dureaza, în unitatea de învatamânt, maximum 5 zile de scoala, astfel încât comunicarea rezultatelor sa se faca în maximum 6 zile de scoala de la sustinerea probei;
(2) Înainte de începerea evaluarii, presedintele comisiei din unitatea de învatamânt are obligatia de a asigura, pentru fiecare disciplina la care se organizeaza evaluarea, prezentarea subiectelor si a baremelor de evaluare si de notare, atentionând asupra obligativitatii de a se respecta întocmai baremul de evaluare si de notare. Scopul acestei atentionari este de a diminua diferentele dintre evaluatori în aplicarea baremului de evaluare si de notare. Se interzic interpretarile personale si efectuarea de modificari în baremul de evaluare si de notare;
(3) În unitatea de învaNamânt în care se realizeaza evaluarea, lucrarile de la aceeasi disciplina sunt amestecate de presedinte si de ceilalNi membri ai comisiei, sunt numerotate de la 1 la n si grupate în seturi aproximativ egale;
(4) Profesorii evaluatori primesc lucrarile de la presedintele comisiei si realizeaza evaluarea acestora;
(5) Profesorii evaluatori evidentiaza raspunsurile gresite prin subliniere cu pix, stilou sau creion de culoare rosie;
(6) Profesorii evalueaza lucrarile respectând prevederile Art. 17, din prezenta metodologie;
(7) Profesorul evaluator trece punctajul obtinut de elev, conform prevederilor din prezenta metodologie, în borderoul întocmit în baza baremului de evaluare si de notare si transcrie pe fiecare lucrare nota acordata;
(8) Fiecare profesor care participa la evaluare semneaza notele acordate lucrarilor evaluate si borderoul de evaluare si le preda presedintelui comisiei din unitatea de învatamânt;
(9) Presedintele comisiei din unitatea de învatamânt calculeaza si trece pe lucrare nota finala, calculata conform prevederilor Art. 17, din prezenta metodologie.
VII. REZOLVAREA CONTESTATIILOR
Art.19. -(1) Reevaluarea lucrarilor ale caror rezultate au fost contestate se realizeaza în unitatile de învatamânt stabilite de fiecare inspectorat scolar, respectând Art.18., aliniatele (3) – (9). Organizarea se face astfel încât, de la data depunerii contestatiei si pâna la anuntarea rezultatelor finale, dupa contestatii, sa nu treaca mai mult de 5 de zile lucratoare.
(2) Nota definitiva este cea acordata la reevaluare, daca între nota initiala si nota obtinuta la reevaluare este o diferenta de cel putin 0,50 puncte. Daca diferenta dintre cele doua note este mai mica de 0,50 puncte, nota definitiva a lucrarii este nota initiala.
(3) Pentru lucrarile care au primit initial o nota finala cel putin egala cu 9,50, nota definitiva este nota acordata în urma reevaluarii.
mhldvrc
Postat: Thursday, February 4, 2010 1:56 PM

Nivel: Ambasador

Intrat: 10/3/2008
Postari: 517
Locatia: Bucuresti
VIII. RASPUNDEREA DISCIPLINARA
Art.20. -(1) Respectarea întocmai a metodologiei de organizare si desfasurare a Evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2009-2010, este obligatorie pentru toate persoanele implicate în aceasta activitate.
(2) Încalcarea, de catre cadrele didactice, a normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinara. Personalul didactic de predare-învatare, personalul didactic auxiliar, precum si cel de conducere, de îndrumare si de control din învatamânt, implicat în desfasurarea Evaluarii nationale raspund disciplinar pentru încalcarea îndatoririlor ce le revin, precum si pentru încalcarea normelor de comportare care dauneaza interesului învatamântului si prestigiului institutiei.
Art.21. -(1) Cadrele didactice care comit fapte cu caracter infractional, legate de organizarea si desfasurarea Evaluarii nationale, cum ar fi furnizarea solutiilor problemei, înlocuiri de lucrari, falsificari de lucrari, care permit sau favorizeaza fraudarea probei sau care au manifestari care atesta neglijenta în îndeplinirea atributiilor ce le revin, sunt sanctionate în conformitate cu prevederile legale. Dupa caz, Comisia Nationala sau comisia judeteana /a municipiului Bucuresti sesizeaza în scris organele de cercetare penala.
(2) Prevederile alineatului (1) se aplica si persoanelor care au contribuit la elaborarea sau transmiterea subiectelor/ baremelor de evaluare si de notare pentru Evaluarea nationala si au întreprins actiuni care au constat în divulgarea partiala sau integrala a subiectelor/ baremelor de evaluare si de notare.
(3) În cazul în care se constata diferenNe mai mari de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între notele acordate initial si notele obtinute la contestatii sau la reevaluarile stabilite prin prezenta metodologie, inspectoratele scolare analizeaza situatia, pentru a stabili cauzele si eventualii vinovati pentru aceste situatii. În cazuri justificate, se va declansa procedura de cercetare disciplinara, pentru sanctionarea vinovatilor.
(4) Sanctiunile aplicate în urma abaterilor savârsite de cadrele didactice în timpul participarii la comisiile prevazute în prezenta metodologie sunt luate în considerare la acordarea calificativului anual.
(5) Comisia nationala, respectiv comisiile judetene/a municipiului Bucuresti pot decide ca persoanelor care încalca prevederile prezentei metodologii sa li se interzica dreptul de a participa, în sesiunile ulterioare, la comisiile organizate pentru evaluarile nationale sau la alte examene nationale.
mhldvrc
Postat: Thursday, February 4, 2010 1:58 PM

Nivel: Ambasador

Intrat: 10/3/2008
Postari: 517
Locatia: Bucuresti
IX. DISPOZIlII FINALE
Art.22. – Lucrarile de la Evaluarea nationala si documentele întocmite pentru buna desfasurare a acesteia se pastreaza în arhiva unitatii de învatamânt în care se sustine Evaluarea nationala, pe o perioada de 2 ani.
Art.23. -(1) Elevii surprinsi având asupra lor materiale care ar putea fi folosite pentru copiat sau mijloace de comunicare cu exteriorul, cei surprinsi copiind în timpul desfasurarii Evaluarii nationale, comunicând cu ceilalti elevi sau comitând alte fapte menite sa le favorizeze rezolvarea subiectelor, primesc nota 1 la lucrarea respectiva; tentativa de frauda se pedepseste în acelasi mod.
(2) În situatia în care frauda este dovedita dupa evaluarea lucrarii, nota obtinuta prin frauda se anuleaza si se înlocuieste cu nota 1.
(3) Orice abatere comisa de elevi si dovedita cu probe, se sanctioneaza conform Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar.
Art.24. -(1) Comisia judeteana/ a municipiului Bucuresti decide reevaluarea, prin sondaj, a unui numar de lucrari relevant statistic, urmarindu-se astfel corectitudinea respectarii baremelor de evaluare si de notare.
(2) Comisia Nationala poate decide reevaluarea, prin sondaj, a unui numar de lucrari urmarindu-se astfel corectitudinea respectarii baremelor de evaluare si de notare.
(3)Notele obtinute de elevi la Evaluarea nationala nu se modifica în urma acestor reevaluari.
(4) Pe baza raportului privind rezultatul acestor reevaluari, inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti ia masuri conform Statutului personalului didactic si prezentei metodologii.
Art.25. -(1) Comisia din unitatea de învatamânt asigura conditii de egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiente, prin adaptarea procedurilor în functie de particularitatile individuale si de cele specifice deficientei respective.
(2) Exemple de asemenea adaptari sunt:
a) asigurarea posibilitatii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille, la elevii nevazatori, respectiv a limbajului mimico-gestual la elevii cu deficiente de auz (inclusiv posibilitatea asigurarii, dupa caz, a unui interpret autorizat);
b)marirea cu cel mult o ora a timpului destinat efectuarii lucrarii scrise de catre elevii cu deficiente motorii sau neuro-motorii, care îi împiedica sa scrie normal, sau de catre cei cu deficiente vizuale grave;
c) asigurarea scrisului cu caractere marite la elevii ambliopi;
d) transmiterea prin dictare, la elevii cu anumite deficiente, a informatiilor corespunzatoare subiectelor afisate/prezentate vizual;
e) realizarea Evaluarii prin dictarea continutului acesteia, de catre elevul cu deficiente, catre un profesor asistent, de alta specialitate decât cea la care se desfasoara proba respectiva. Se interzice profesorului asistent sa corecteze dictarea realizata de elev.
(3) Elevii cu deficiente din unitatile de învatamânt pot beneficia, dupa caz, de prevederile punctului anterior, în baza certificatului de încadrare în gradul de handicap sau a unei adeverinte medicale.
(4) Comisiile judetene/ a municipiului Bucuresti pot aproba si alte proceduri de sustinere a probelor Evaluarii nationale pentru elevii cu deficiente, la propunerea comisiilor din unitatile de învatamânt, cu informarea Comisiei Nationale.
(5) În situatii exceptionale, pentru elevii imobilizati la pat, temporar sau definitiv, pentru cei scolarizati la domiciliu, precum si pentru cei care sufera de boli contagioase, comisiile judetene pot organiza sustinerea probelor Evaluarii nationale la locul imobilizarii, simultan cu toti elevii din tara. Aprobarea se da pe baza documentului medical care atesta imposibilitatea deplasarii sau a sustinerii probei în colectivitate si se comunica, în scris, Comisiei Nationale.
Art.26. (1) Elevii cu cerinte educative speciale, integrati în scolile de masa, precum si cei din învatamântul special, care parcurg curriculumul scolii de masa, sustin Evaluarea nationala.
(2) Elevii cu cerinte educative speciale, integrati în scolile de masa, precum si cei din învatamântul special, care parcurg curriculumul specific învatamântului special sau care beneficiaza de adaptari curriculare, în baza planurilor de interventie personalizata, sustin Evaluarea nationala numai la solicitarea scrisa a parintilor sau a întretinatorilor legali.
Art.27. – La organizarea si desfasurarea Evaluarii nationale pot participa, numai în calitate de observatori, fara a avea dreptul de a interveni, reprezentanti ai asociatiilor de parinti.
Art.28. -Conducerile unitatilor de învatamânt asigura popularizarea prezentei metodologii prin urmatoarele categorii de activitati:
a) afisarea la avizierul scolii;
b)prezentarea în cadrul consiliului profesoral;
c) prezentarea în colectivele de elevi ai clasei a VIII-a;
d)organizarea unor întâlniri cu parintii în vederea informarii acestora.
e) alte activitati menite a aduce la cunostinta celor interesati prevederile referitoare la Evaluarea nationala.
Art.29. -(1) Conducerea fiecarei unitati de învatamânt în care se sustine Evaluarea nationala este responsabila pentru stabilirea programului scolar pentru zilele în care sunt programate probele specifice Evaluarii nationale.
(2) Stabilirea programului scolar pentru zilele în care sunt programate probele specifice Evaluarii nationale se va face astfel încât sa fie asigurata parcurgerea integrala a curriculumului la toate disciplinele.
(3) Conducerea unitaNii de învaNamânt este obligata sa informeze elevii, parintii si inspectoratul scolar judetean/ al municipiului Bucuresti referitor la programul adaptat, stabilit pentru zilele în care se desfasoara Evaluarea nationala.
Art.30. -(1). Se interzice cu desavârsire colectarea sau favorizarea actiunii de colectare a unor fonduri materiale sau banesti de la elevi, de la parintii acestora sau de la orice persoana care are rude în rândul elevilor, fonduri care au ca destinatie asigurarea a meselor sau a altor beneficii pentru membrii comisiilor din unitatile de învatamânt.
(2) Conducerile unitatilor de învatamânt vor lua toate masurile pentru informarea cadrelor didactice, elevilor si parintilor referitor la prevederile mentionate la alin. (1) si pentru a nu permite încalcarea acestora.
Art.31. -În vederea respectarii prevederilor din prezenta metodologie si pentru asigurarea corectitudinii desfasurarii Evaluarii nationale, presedintii comisiilor vor solicita declaratii scrise de la fiecare membru al comisiei. În declaratia-tip, cadrul didactic precizeaza ca îsi asuma responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale si ca, în cazul constatarii unor nereguli în activitatea sa din cadrul comisiei, stie ca se vor lua masuri de sanctionare, care pot merge pâna la excluderea din învatamânt, în functie de gravitatea abaterii, în conformitate cu prevederile Statutului personalului didactic si ale art. 292, din Codul penal.
mhldvrc
Postat: Monday, February 15, 2010 8:28 AM

Nivel: Ambasador

Intrat: 10/3/2008
Postari: 517
Locatia: Bucuresti
Modele de subiecte aici
TeosOf
Postat: Monday, February 15, 2010 1:18 PM

Nivel: Senior

Intrat: 3/4/2008
Postari: 7332
Multumesc, mhldvrcpupici
Gata, trebuie sa ma apuc de treabatopai topai
mhldvrc
Postat: Wednesday, February 17, 2010 8:59 AM

Nivel: Ambasador

Intrat: 10/3/2008
Postari: 517
Locatia: Bucuresti
Cu placere pupici si multa, multa bafta Isabellei yes firstprize
Of, of, of anul asta voi avea emotii la dublu nervi colors banghead
TeosOf
Postat: Wednesday, February 17, 2010 2:10 PM

Nivel: Senior

Intrat: 3/4/2008
Postari: 7332
Multa bafta si copilasilor tai!computerlove
mhldvrc
Postat: Tuesday, May 4, 2010 8:54 AM

Nivel: Ambasador

Intrat: 10/3/2008
Postari: 517
Locatia: Bucuresti
Acum, cei de-a VIII-a, au examen la Limba Romana. Succes tuturor!firstprizefirstprize
Maria & Mario
Postat: Friday, April 1, 2016 11:49 AM


Nivel: MEMBRU FONDATOR

Intrat: 2/13/2006
Postari: 9883
Locatia: Departe-poate prea departe
Si dupa un an de stres am primit confirmarea ca am Copil admis la Liceul muuuuult visat ! Asa ca am o mandra foarte fericita ! Deci sunt si eu happy ! chitara Acum sa inceapa ALT stres ! Lol
kali
Postat: Friday, April 1, 2016 12:41 PM


Nivel: MEMBRU FONDATOR

Intrat: 5/27/2006
Postari: 14381
Felicitari, asta-i o mare reusita!!computerlove
miriam
Postat: Friday, April 1, 2016 1:34 PM


Nivel: Avansat

Intrat: 5/17/2009
Postari: 4989
Locatia: bh
A reusit chiar si cu schimbarea de programa, felicitariClap
bereea
Postat: Friday, April 1, 2016 3:44 PM


Nivel: RUBIN

Intrat: 3/29/2007
Postari: 22769
Felicitari!Bravoo
aurishta
Postat: Friday, April 1, 2016 9:08 PM


Nivel: Senior

Intrat: 3/2/2011
Postari: 5532
Locatia: Bucuresti
Bravoo Bravoo Bravoo
marivic
Postat: Friday, April 1, 2016 9:20 PM


Nivel: SMARALD

Intrat: 8/10/2007
Postari: 13441
Locatia: ,....undeva,prin Univers....
Felicitari,Mariucai! Bravoo Bravoo Bravoo
Utilizatori in acelasi subiect
NU poti posta subiecte noi in acest forum.
NU poti raspunde la subiecte in acest forum.
NU poti sterge postari in acest forum.
Nu poti edita postari in acest forum.
Nu poti crea sondaje in acest forum.
Nu poti vota in sondaj in acest forum.
Printeaza subiectul
RSS Feed